ഇന്ന് ലോക ഫോട്ടോഗ്രഫി ദിനം.

09:33 am 19/8/2016
images
യവന ദേശത്തു നിന്നു തുടങ്ങിയ ഫോട്ടോഗ്രഫി ചരിത്രത്തിന്റെ നാള്‍ വഴികളിള്‍ പൂര്‍വികരില നിന്നും അറിയപ്പെട്ടു ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 19 ന് ലോക ഫോട്ടോഗ്രഫി ദിനമായി ലോകം ആഘോഷിക്കുന്നു.