ഷിക്കാഗോ പൗരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഫോമാ ഭാരവാഹികള്‍ക്ക് സ്വീകരണം നല്‍­കുന്നു

12:50pm 28/7/2016
Newsimg1_45494519

ഷിക്കാഗോ പൗരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഫോമാ ഭാരവാഹികള്‍ക്ക് സ്വീകരണം നല്‍­കുന്നു